Koulutuskeskus Rosebus Oy:n käyttö- ja sopimusehdot

 

 

Käyttö, myynti, tilaus, palvelu ja sopimusehdot 

Palvelujen tarjoaja / tuottaja / myyjä:  Koulutuskeskus Rosebus Oy / Rosebus Oy  Y- tunnus: 2817827-3

Asiakas: Palveluiden käyttäjä tai palvelujen tilaaja.

 

 

 

 

 

1. Sopimusehtoja sovelletaan 

Näitä ehtoja sovelletaan Rosebus Oy:n tuottamissa ja tarjoamissa palveluissa, joita yksityinen henkilö tai yritysasiakas tilaajana käyttää. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin suullisiin ja kirjallisiin tilauksiin, koulutuksiin, myyntiin tai toimeksiantoihin sekä näitä mahdollisesti koskeviin sopimuksiin, ellei muutoin ole erikseen kirjallisesti sovittu.

 

 

2. Sopimuksen syntyminen 

Tilaamalla palveluja Rosebus Oy:ltä asiakas hyväksyy kaikki tässä esitetyt ehdot. Sopimus syntyy kun asiakas tekee tilauksen tai toimeksiannon. Nämä voidaan tehdä kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti.

Kun asiakas tilaa palvelun tai tuotteen sähköisesti tai suullisesti, niin asiakas hyväksyy tässä sopimuksessa kaikki mainitut ehdot.

Näin syntyy molempia osapuolia sitova sopimus ja luottamus.

 

 

3. Maksut ja hinnat 

Maksuehto: 8 – 12 päivää laskun lähettämisestä

Maksutavat: tilisiirto, suoraveloitus ja verkkomaksu (e-lasku, verkkolasku, sähköpostilasku)

Sähköinen lasku on maksuton

Sopimusasiakkaiden suoraveloituksesta myönnetään 8% alennus.

Paperilaskusta veloitamme käsittely- ja toimituskuluina 8€

Maksumuistutusmaksu on 5€

Huomautusaika 5pv.

Viivästyskorko on sen hetkisen korkolain mukainen

Asiakkaan mahdollinen tuote- tai palvelureklamaatio ei poista maksuvelvollisuutta maksuehdoista poiketen.

 

 

 

Hinnat 

Hinnat pyritään antamaan asiakkaan pyynnöstä yhteydenotto ja tarjous- tai yhteydenotto lomakkeen kautta.

Hinnat on aina koulutus, paikkakunta ja koulutusmääräkohtaisia.

Lisälaskutustyö 68 – 81€ / h

Minimi veloitus 1h

Matkakulut 1,19€ /km (ellei tarjouksissa ole toisin sovittu)

Palvelujen tuottajan ja myyjän hinnat ovat voimassa toistaiseksi, paitsi tarjoukseen perustuvat hinnat, jotka ovat voimassa 2vk./14pv. tarjouksen päivämäärästä lukien. 

 

 

 

4. Jatkosopimukset 

Koulutukset ja koulutusohjelmat

Sopimukset tehdään kirjallisesti.

Sopimuksen määrä ja laatu laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sopimukseen kirjataan kaikki sopimuksen alaiset työt.  Sopimuksen irtisanomisaika on 1kk (yksi kuukausi).

Asiakas ja Rosebus Oy  sopivat toimitusajan sopimusta tehtäessä. Rosebus Oy

toimittaa palvelun viimeistään sovittuna toimitusaikana. 

 

 

 

5. Digi-, atk- ja tietotekniset työt: 

Noudatamme tietoteknisissä palveluissa IT2000Tietotekniikka-alansopimusehtoja.

 

 

 

6. Immateriaalioikeudet

RB Company Services / Rosebus Oy:lla on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet tuottamiinsa ja julkaisemiinsa palveluihin ja niiden osiin.  Rosebus Oy:lla  on tekijänoikeus asiakkaalle toimittamaansa aineistoon, eikä asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman Rosebus Oy:n antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas ja Rosebus Oy säilyttää toisen osapuolen antamia aineistoja ja tietoja (sähköiset/paperi) luottamuksellisesti kopioimatta ja jakamatta näitä kolmannelle osapuolelle.

 

 

7. Rosebus Oy:n  korvausvelvollisuus

Jos asiakas havaitsee virheen tai puutteen palveluissa tai palvelujen tuottamisessa on asiakkaan ilmoitettava tästä kirjallisesti(sähköposti) mahdollisimman pian.

Rosebus Oy:n  on korjattava havaitut virheet tai puutteet kohtuullisessa ajassa. Rosebus Oy vastaa  vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Asiakas huolehtii kaikista toimintaansa tarvittavista riittävistä omaisuus-, vastuu ja henkilö vakuutuksista. Asiakkaalla on velvollisuus tuntea toimintaansa koskevat lait ja määräykset ja huolehtia niiden riittävästä toteutumisesta. Rosebus Oy  ei vastaa asiakkaiden erilaisista ongelmista jotka johtuvat asioiden selvittämättömyyksistä, tietämättömyyksistä, riskien ottamisesta tai asioista jotka asiakkaan tulisi selvittää. Tilauksessa asiakas valitsee ja hyväksyy palveluiden tai koulutusten määrän ja tarpeen sekä vastaa näiden riittävyydestä ko. kohteelle huomioiden voimassa olevat lait ja säännökset.

Virhe tai ongelma tilanteessa Rosebus Oy ei vastaa menetetystä ajasta, liikevoitosta, liiketoimesta, liikevaihdosta, goodwill-arvosta tai saamatta jääneestä odotetuista maksuista.

Virtuaalikoulutus ja tähän rinnastettavat palvelut:
Rosebus Oy ei vastaa kolmannen osapuolen sähköisten palvelujen ja laitteiden toimivuudesta joita mahdollisesti käytetään palvelujen toimittamiseen (laite, verkko, ohjelmisto, digitaaliset toiminnat).
Rosebus Oy korvausvelvollisuus rajoittuu kuitenkin kaikissa tapauksissa aina enintään asiakkaan maksamaa summaa vastaavaan korvaukseen (ongelman toteamisen hetkellä maksettuihin summiin).  

 

 

8. Vastuut

RoseBus Oy vastaa aina vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä.

RoseBus Oy ei vastaa kolmansien osapuolien laitteista, järjestelmistä, verkkosovelluksista ja näiden huolloista, päivityksistä tai näihin rinnastettavista töistä tai tehtävistä. Rosebus Oy ei vastaa asiakkaan koulutustiloista, koulutustilojen laitteista tai koulutuksessa käytetyistä  lisälaitteista. Rosebus Oy:n korvausvelvollisuus kaikissa palveluissa sekä näihin rinnastettavissa toimissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai muista sen kaltaisista seikoista rajoittuu aina enintään asiakkaan palvelusta jo ennakkoon maksamaan arvoon.  Asiakkaalle kuuluu mahdollisien havaittujen turvallisuuden kannalta vaarallisten, viallisten tai puutteellisten laitteiden asettaminen käyttökieltoon. Asiakas antaa Rosebus Oy:lle riittävät ja oikeat tiedot palvelun toimittamista varten ja myötävaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla palvelun toimittamiseen.

 

Rosebus Oy ei vastaa mahdollisesti asiakkaalle tulevista viivästyksistä tai keskeytyksistä sekä siihen liittyvistä vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Vahingoiksi tai esteeksi katsotaan esim. onnettomuudet, sähkö- ja tietoliikenne ongelmat, toimimattomuus tai muu tekninen odottamaton vika. Mahdollisen virheen korjauksesta syntyneistä odottelusta, koulutustilojen käytön estymisestä korjausten aikana Rosebus Oy ei voi korvata menetettyä aikaa tai tästä johtuvaa välillisestä tai epäsuoraa vahinkoa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

 

Rosebus Oy olettaa kaikkien asiakkaiden, vakuutusten olevan voimassa asiakkaalle tarvittavissa toimissa ja toiminnoissa.

RoseBus Oy:llä on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan väärästä toiminnasta, antamista vääristä tiedoista tai muusta näihin rinnastettavista syistä.

 

force majeure:

Rosebus Oy ei vastaa vahingoista lausekkeen ylivoimaisesta esteestä johtuen, force majeure. Se koskee kaikkia tilanteita, jossa Rosebus Oy ei pysty pysyvästi tai tilapäisesti täyttämään velvoitteitaan ulkopuolisen, yllättävän, ja ennakoimattoman esteen vuoksi eikä yrityksellä tai yrityksen edustajalla ole mahdollisuuksia torjua estettä.

Tuotteiden ja palveluiden vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle tuotteen tai palvelun luovutuksen yhteydessä.

 

Säännösten mukaiset vastuuvapauslausekkeet:

Rosebus Oy:n kaikilla sähköisillä sivustoilla/web-toteutuksilla julkaistut tiedot ovat käytettävissä vain sellaisena kuin ne ovat.

Vaikka tietoja pidetään tarkasti ja luotettavasti sivustoilla, Rosebus Oy ei myönnä oletettuja tai käytännön takeita sisällön luotettavuudesta tai teknisestä käytettävyydestä.

Rosebus Oy ei ota vastuuta siitä, että kävijät eivät mahdollisesti osaa käyttää sivustoja tai palveluja virheettömästi.

Rosebus Oy:llä on jatkuvana tavoitteena kehittää ja parantaa myymiään tuotteita ja palveluja, näin tuotteisiin ja palveluihin voi tulla muutoksia ilman erillisiä ilmoituksia tai tiedoituksia.

Rosebus Oy pidättää kaikki oikeudet muutoksiin ilman ennalta ilmoittamatta(tekniset tiedot, tuotteiden ja palvelujen sisältö sekä laajuus, hinta tai näihin rinnastettavat tiedot).

 

 

 

9. Koulutuksen peruuttaminen

Ellei toisin erikseen kirjallisesti ole sovittu, koulutuksen voi peruuttaa näillä ehdoilla.
Varausmaksu koulutuksesta:

Varausmaksun asettamista voidaan yleensä pitää kohtuullisena kouluttajan/elinkeinonharjoittajan näkökulmasta, koska yrityksen on maksulla pyrittävä varmistamaan liiketoimintansa.

Varausmaksulla katetaan osittain selvitys- ja varaussuunnitelmista aiheutuneita pakollisia työ ym. kuluja mm. kouluttajien ja koulutustilojen saatavuuksien selvitykset ja varaamiset.
Asiakas voi peruuttaa koulutuksen seuraavin ehdoin:
Jos peruutus on alle 1kk: maksaa asiakas varausmaksun arvoisen korvauksen.
Jos peruutus on alle 14 pv: maksaa asiakas puolet tarjouksen loppusummasta.
Jos peruutus on alle 7 pv: maksaa asiakas tarjouksen loppusumman kokonaisuudessaan.
Palveluntarjoaja voi peruuttaa koulutuksen seuraavin ehdoin:
Jos peruutus on alle 1kk: maksaa palveluntarjoaja maksetun varausmaksun kokonaisuudessaan takaisin.
Tilanteissa jossa kolmas osapuoli: kouluttaja, tilavuokraaja tai näihin rinnastettavasta tahosta johtuen joudutaan koulutus peruuttamaan on palveluntarjoaja velvollinen välittömästi sopimaan uuden koulutusajan. Uusi koulutus  on järjestettävä vähintään 14pv:n kuluessa peruutuksesta. Palveluntarjoaja voi peruuttaa koulutuksen kohdan ”7. Rosebus Oy:n  korvausvelvollisuus” mukaisesti.

 

Jos suorituspaikka on joku muu kuin Kotkan toimipaikka, Rosebus Oy:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta palveluista kuluista ja ajankäytöstä tarjouksen mukainen maksu.

 

 

10. Ehtojen voimassaolo 

Näiden käyttöehtojen voimaanastumispäivä on 2019-04-16 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Rosebus Oy:llä  on tarvittaessa oikeus muuttaa palveluiden hintoja, maksu perusteita  ja yleisiä sopimusehtoja.

 

 

 

HUOM! 

Asiakasta pyydetään tutustumaan näihin yllä oleviin sopimuksiin verkkosivuilla, tarjouksen antamisen yhteydessä, suullisesti tai kirjallisesti, laskun yhteydessä yksin tai yhdessä tässä erikseen mainituilla tavoilla.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Rosebus Oy 

Sivuston, kuvien ja tekstien osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kaikki Suomen lakien mukaiset oikeudet pidätetään – All Rights Reserved © Koulutuskeskus Rosebus Oy